Одјељење за обраду књиге

Сваки библиотечки фонд захтијева што бољу набавку грађе, обраду и селекцију, сређивање и смјештај, размјену и заштиту како би се фонд сачувао за кориснике којима је и намијењен. Библиотека се труди да комплетира фонд, да обезбиједи континуиран пријем обавезног примјерка, и да куповином и поклоном прошири садржај фондова који су примјерени потребама корисника.

У одјељењу за обраду књига обављају се: послови каталогизације и класификације библиотечке грађе, послови обраде и евиденције укупне библиотечке грађе у прописаном року, са вођењем званичних евиденција, методски и инструкторски рад са приправницима, новим радницима Библиотеке, послови везани за израду базе података, вођење и ажурирање алфабетског и стручног каталога Библиотеке, уношење података у централну базу података према инсталираном програму, инвентарисање библиотечке грађе, примопредаја библиотечке грађе, затим смјештај књига на полице.

Цјелокупни библиотечки фонд се обрађује примјеном одговарајућих међународних стандарда за библиографску обраду података (ISBD) и посебних правила и правилника.

Свака публикација прије него што дође на полице библиотеке мора да прође кроз низ операција.

Од 2013. године у нашој библиотеци је у употреби програм ПУБЛИКО, а од 2017. године процес обраде се врши и у COBISS систему, организацијски модел повезивања библиотека у национални библиотечко - информациони систем са узајамном каталогизацијом. Сви послови на обради и каталогизацији књига (децимална и предметна класификација, инвентарисање, убацивање података по међународном стандарду у базе) обављају се у програму COBISS и ПУБЛИКО.

Увођењем ових платформи библиотека формира своју локалну базу тако да књижни фонд постаје доступан свим корисницима и омугућава се брза размјена информација и услуга.

Одјељење води:

Ивана Мачар, библиотекар